Společnost INZEP CENTRUM, s.r.o. se sídlem U Byniny 559, 757 01 Valašské Meziříčí, IČ 25863371, jako správce osobních údajů, zpracovává na těchto webových stránkách cookies potřebné pro fungování webových stránek a pro analytické účely.

Základní informace o výběru a použití osobních ochranných pracovních pomůcek.

Podle zákoníku práce (zákon č. 262/2006 Sb.) je zaměstnavatel povinen zajistit bezpečnost a ochranu zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví, která se týkají výkonu práce (dále jen "rizika").

Povinnost zaměstnavatele zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví při práci se vztahuje na všechny osoby, které se s jeho vědomím zdržují na jeho pracovištích.

Za plnění úkolů zaměstnavatele v péči o bezpečnost a ochranu zdraví při práci odpovídají vedoucí zaměstnanci zaměstnavatele na všech stupních řízení v rozsahu svých funkcí. Tyto úkoly jsou rovnocennou a neoddělitelnou součástí jejich pracovních povinností.

Plní-li na jednom pracovišti úkoly zaměstnanci dvou a více zaměstnavatelů, jsou zaměstnavatelé povinni vzájemně se písemně informovat o rizicích a vzájemně spolupracovat při zajišťování bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. Každý ze zaměstnavatelů je přitom povinen:

 • zajistit, aby jeho činnosti a práce jeho zaměstnanců byly organizovány a prováděny tak, aby současně byli chráněni také zaměstnanci dalšího zaměstnavatele
 • spolupracovat při zajištění bezpečného, nezávadného a zdraví neohrožujícího pracovního prostředí pro všechny zaměstnance na pracovišti

Náklady spojené se zajišťováním bezpečnosti a ochrany zdraví při práci hradí zaměstnavatel.

Více informací: § 132 až 138 zákoníku práce.

Volba vhodných osobních ochranných prostředků

Před volbou vhodného způsobu osobní ochrany při práci je zapotřebí postupovat systematicky podle těchto kroků:

 1. zjistit druh rizik na pracovišti (mechanická, chemická, tepelná, ...)
 2. zjistit míru rizika (např. u mechanických rizik rychlost odletujících částic, u chemických rizik druh a koncentrace škodlivin, u tepelných rizik intenzitu tepelného toku, atd.) a oblast lidského těla, na které toto riziko působí (pouze ruce nebo celé tělo)
 3. vyhodnotit kroky 1. a 2. za účelem získání komplexního pohledu na rizikovost prováděné pracovní činnosti
 4. určit vhodný typ (nebo typy) osobního pracovního prostředku, který bude zajišťovat spolehlivou ochranu
 5. vyhledat vhodné osobní ochrannné pracovní prostředky daného typu.

Druhy rizik

Rizika na pracovišti mohou být:

 • Fyzikální  rizika
  • mechanická: pády, údery, nárazy, rozdrcení, bodné rány, řezné rány, škrábance, vibrace, uklouznutí, upadnutí
  • tepelná: teplo, oheň, chlad
  • elektrická
  • záření: optické (např. sluneční, ultrafialové, infračervené, laserové), ionizující
  • hluk
 • Chemická rizika
  • aerosoly: dým, mlhy, prach, vlákna
  • plyny, páry
  • kapaliny: ponořením, postříkáním
 • Biologická rizika
  • patogenní bakterie
  • patogenní viry
  • nebakteriální biologické antigeny

Posouzení míry rizika

Podle směrnice 89/656/EEC musí být provedeno základní ohodnocení rizika. Tam, kde je to možné, musí být riziko sníženo nebo eliminováno modifikaci pracovních předpisů. Této možnosti se musí dát vždy přednost před používáním osobních ochranných pracovních pomůcek.

Míra rizika je jeho přesné vyjádření v hodnotách, které ohrožují pracovníka:

Chemická rizika: zjištění typu škodlivin a jejich koncentrace. Hygienické limity látek v ovzduší pracovišť a způsoby jejich měření a hodnocení naleznete ve Vládní nařízení č. 178/2001 Sb.,kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví zaměstnanců při práci.

Fyzikální rizika: je potřeba zjišťovat všechny údaje, které mohou sloužit k určení míry rizika. Např.:

 • riziko nárazu: hmotnost a rychlost předmětů pro výpočet kinetické energie.
 • riziko pádu z výšky a do hloubky: vlasnosti prostředí působící na bezpečnostní postroje a lana (teplo, chlad, chemikálie, atd.)
 • riziko hluku a vibrací: hladina hluku a vybrací (viz. 502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací)
 • riziko tepla: způsob přenosu tepla, vyzářený tepelný tok, teplota vzduchu
 • riziko chladu: způsob přenosu chladu (kontaktní, či konvekční), teplota předmětu, či vzduchu
 • riziko optického záření (viditelné, UV, IČ, laserové): intenzita záření (např. z technických dokladů zdroje záření) (viz. 480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením)
 • biologické riziko: většinou je nutné spolupracovat s Hygienickou službou

Vyhodnocení rizik

Riziko je kombinace pravděpodobnosti výskytu určité nežádoucí situace (události), nebezpečí způsobujícího škody a stupně závažnosti jejich následků (závažnosti škody, ztrát), přesněji kombinace pravděpodobnosti vzniku a pravděpodobnosti rozsahu následků. Rizikem je tedy zjednodušeně odhad pravděpodobnosti výskytu nebezpečí (nehody, zranění, onemocnění) za jednotku času. (Zdroj: Slovník vybraných výrazů vztahujících se k hodnocení rizika podle §132a odst. 3 ZP, RoVS 2000)

Výběr správného druhu OOPP se provádí podle:

 • rizik, kterým je pracovník vystaven
 • rizik představovaných samotným OOPP: nedostatečná ochrana způsobená nesprávným výběrem, nedostatečné pohodlí (nevhodná velikost, propustnost vodních par, kvalita povrchu přicházející do styku s pokožkou uživatele), přílišná hmotnost, špatná kompatibilita, špatná hygiena, zvýšená potivost (oděv se lepí na pokožku), vystavení počasí či okolním podmínkám, špatné ergonomické přizpůsobení, nevhodné materiály, ostré hrany, zhoršení viditelnosti (zkreslení, změna barev u optických signálů, rozptyl, redukce zorného pole), výboj statické elektřiny, čištění, omezení svobody pohybu, změna vlastností působením počasí, a jiné.
 • rizik vznikajících z nesprávného použití OOPP 

Určení vhodného typu OOPP

Zákon č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky zavazuje výrobce a dovozce uvádět na trh pouze bezpečné výrobky. Pokud je tedy výrobek oprávněnou zkušebnou schválen či certifikován a jeho výrobce vydá prohlášení o shodě, je dána záruka, že výrobek je bezpečný a že jej lze bez problému používat.

Směrnice o osobních ochranných prostředcích (dále jen OOP) 89/686/EEC stanovuje dvě kategorie OOP vyhovující dvěma úrovním rizika:
"minimální" a "smrtelné" nebo "nezvratné" riziko. Riziko, které spadá mezi tyto dvě úrovně, lze popsat jako "střední". Pro dodržení této směrnice musíte zvolit OOP odpovídající kategorie pro úroveň rizika.

OOP se vyrábějí ve třech kategoriích podle úrovně rizika proti kterým poskytují ochranu:

 • Kategorie 1: OOP jednoduché konstrukce (pouze pro minimální riziko) kde uživatel může sám zhodnotit úroveň ochrany poskytované proti účinku jednotlivých minimálních rizik, jež mohou být včas a bezpečně uživatelem rozpoznána. Do této kategorie patří výhradně OOP určené pro ochranu uživatele proti:
  • mechanickému působení, jehož účinky jsou povrchové (zahradnické rukavice, náprstky atd.)
  • slabě agresivním čisticím prostředkům, jejichž účinek lze snadno vyloučit (ochranné rukavice proti zředěným roztokům čisticích přípravků atd.)
  • rizikům při manipulaci s horkými předměty, které nevystaví uživatele teplotám převyšujícím 50 °C nebo nebezpečným nárazům (rukavice, zástěry pro profesionální používání atd.)
  • klimatickým vlivům, které však nejsou mimořádné ani extrémní (pokrývka hlavy, sezónní oděv, obuv atd.)
  • slabým nárazům a vibracím, které nepostihují životně důležité části těla a jejichž účinky nemohou způsobit nevratná poškození (lehké ochranné přilby proti skalpování vlasů, rukavice, lehká obuv atd.)
  • slunečnímu záření (sluneční brýle)
  Pro tyto OOP mohou provádět testy a vystavovat certifikáty samotní výrobci. OOP této kategorie jsou označeny symbolem CE.
 • Kategorie 2: OOP střední konstrukce (pro střední riziko) u kterých se předpokládá vyšší ochrana. Například rukavice vyžadující dobrou ochranu proti proříznutí, propíchnutí a oděru. Musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem. Pouze tyto schválené orgány mohou vydávat označení CE pro OOP 2. a 3. kategorie, bez kterého se OOP nesmí prodávat.
  OOP této kategorie jsou označeny symbolem CE a doplňkovýmy piktogramy nebo informacemi udávající jejich specifické vlastnosti. V návodu k použití by měl být uveden název a adresa nebo identifikační číslo notifikovaného orgánu.
 • Kategorie 3: OOP složité konstrukce (smrtelné riziko) určených k ochraně proti smrtelnému nebezpečí nebo proti nebezpečím, která mohou vážně a nevratně poškodit zdraví, jejichž bezprostřední účinky uživatel nemůže včas rozpoznat.
  Do této kategorie patří výhradně:
  • filtrační dýchací prostředky pro ochranu proti aerosolům v pevné nebo kapalné formě nebo proti dráždivým, nebezpečným, toxickým nebo radioaktivními plynům
  • prostředky pro ochranu dýchacích orgánů zajišťující plnou izolaci vůči okolní atmosféře, včetně přístrojů pro potápění
  • OOP poskytující pouze časově omezenou ochranu proti chemickému působení nebo proti ionizujícímu záření
  • zásahové prostředky pro použití v horkých prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě 100 °C nebo vyšší, kde může nebo nemusí být infračervené záření, plameny nebo rozstřik velkého množství roztaveného materiálu
  • zásahové prostředky pro použití v chladných prostředích, s účinky srovnatelnými se vzduchem o teplotě –50 °C nebo nižší
  • OOP chránící před pádem z výšky
  • OOP proti rizikům vyvolaným elektřinou a nebezpečným napětím nebo prostředky užívané jako izolace při práci pod vysokým napětím
  • přilby a obličejové štíty pro motocyklisty
  OOP této kategorie musí být testovány a certifikovány nezávislým notifikovaným orgánem a navíc systém zajištění kvality, který výrobce používá pro zaručení homogenity výroby, musí být nezávisle kontrolován.
  OOP musí být označeny symbolem CE a za ním musí být uvedeno identifikační číslo notifikovaného orgánu. Např: CE 0287

Vyhledání vhodných OOP

OOPP požadovaného typu a vlastností můžete vyhledat v:

 • katalozích výrobců, dovozců a prodejců
 • seznamech zkušeben oprávněných zkoušet a certifikovat OOP
 • v oficiálních databázích obsahující schválené či certifikované výrobky

Na našich stránkách se Vám snažíme pomoci s výběrem vhodného OOP pomocí rozšířeného vyhledávání podle parametrů OOP. V tomto podrobném vyhledávacím modulu můžete přesně specifikovat OOP podle kategorie, stupňů ochrany, velikosti a samožřejmě také podle ceny. Vyhledávací modul vám tak vyhledá OOP přesně podle Vašich požadavku. Doporučujeme k vyzkoušení!

Seznam důležitých norem:

502/2000 Sb. o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací

480/2000 Sb. o ochraně zdraví před neionizujícím zářením

18/1997 Sb. o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření

22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky

Směrnice v EU - Český Focal Point

Směrnice Rady 89/656/EEC o minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví pro používání osobních ochranných prostředků zaměstnanci při práci

Směrnice Rady 89/686/EEC o sbližování právních předpisů členských států týkajících se osobních ochranných prostředků

Odběr novinek

Přihlašte se pro odběr novinek zadaním vaší e-mailové adresy a naše nejlepší slevy a nabídky budeme zasílat do vaší schránky.

© 2018–2020 INZEP CENTRUM, s.r.o. Všechna práva vyhrazena
Kategorie
Nahoru
Profil
Košík